Thông tư Số: 08/2019/TT-BTP Quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Thông tư quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

Chi tiết Thông tư tải tại đây.

Thêm bình luận