Báo cáo danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quyết định số 29/2011/QĐ-UBND

Báo cáo danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quyết định số 29/2011/QĐ-UBND

Thêm bình luận