Tài sản đấu giá: Lô hàng gồm 136 cuộn vải dệt thoi (trọng lượng 2984,1 kg) và 293 cuộn vải…

1. Tài sản đấu giá: VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất và TSCĐ thanh lý đợt 03/2023. Trong đó…

1. Tài sản đấu giá: Lô tài sản cố định là các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị…