Tên tài sản đấu giá: Lô VTTB, TCSĐ, Công tơ 2 (có chất thải nguy hại) có các mã CTNH:…