Tầm nhìn và định hướng

Với tư cách là đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian đưa người bán gặp người mua, điểm kết nối giữa cung và cầu, trong những năm tới Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo sự phát triển bền vững

Thêm bình luận