Quảng cáo
Luật Đấu Giá
  • Thông tư 23/2010/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành
  • Thông tư số 137/2010/TT-BTC  quy định về việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của hội đồng bán đấu giá tài sản  
  • Thông tư số 48/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
  • Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
  • Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ Về bán đấu giá tài sản.